بروز رسانی پیشرفت فیزیکی پروژه با physical % complete

بروز رسانی پیشرفت فیزیکی پروژه با  physical % complete

بروز رسانی پیشرفت فیزیکی پروژه با physical% complete

  1. با توجه به این کلیه مقادیر این ستون به شکل دستی وارد می‌شود و محاسبه خلاصه این فیلد در نرم افزار با مشکلاتی همراه است فرمول اصولی و علمی برای محاسبه آن وجود ندارد.
  2. جهت حل مشکل اشاره شده در ردیف 1 به شکل زیر عمل می‌کنیم.
  3. پروژه ای با 3 فعالیت وزمانهای دوروزه به شکل FS تعریف نمایید. تاریخ شروع پروژه 24 آگوست 2015 می‌باشد. ستونهای %Complete و Physical % Complete را وارد نمایید.
  4. سه ستون به نامهایnumber2 , number3  number1 ,   ایجاد نمایید.
  5. عناوین آنهارا به ترتیب”, “ physically finished%”  “weighted worth” ,”physically finished weight  نامگذاری نمایید.

6. Weighted Worth  مقادیر وزنی فعالیت هاست که به شکل دستی وارد می‌گردد. Rull Up را ازنوع Sum انتخاب نمایید.

7. فیلد physically finished weight  حاصلضرب مقدار  Physical % Complete در weighted worth  می باشد. برای محاسبه این مقدار نیاز به فرمول نویسی به شرح ذیل داریم. برای فیلد فوق نیز Rull Up را ازنوع Sum انتخاب نمایید.

8. فیلد physically finished% پیشرفت فیزیکی جدید را برمبنای وزن دهی انجام شده  مجدداً محاسبه می‌کند. برای محاسبه این ستون  مقدار موجود در ستون physically finished weight  رابر weighted worth تقسیم می‌کنیم.

9. تنظیمات زیر را برای این فیلد به شکل زیر انجام دهید.

 10. پروژه را به تاریخ  28 آگوست 2015  بروزرسانی نمایید.

مقدار محاسبه شده در این فیلد رقم مطمئن تری نسبت به %Complete دراختیار مدیران و برنامه ریزان پروژه قرار می‌دهد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 5 =