وارد کردن دستی هزینه از طریق کادرAssignment Information