شاخصهای عملکرد تولید در صنایع، شاخصهای نگهداری و تعمیرات، سیستم یکپارچه مدیریت تولید،راندمان تولید (نرخ استفاده از ظرفیت تولید)، متوسط زمانی بین دو خرابی MTBF

سیستم مدیریت تولید  (PMS (Production Management System

سیستم مدیریت تولید (PMS (Production Management System

    مشخصات ماژول سیستم یکپارچه مدیریت تولید، عملیات و خدمات فنی استفاده از تقویم کاری تعریف شده شرکت، تعریف روزهای کاری، تعطیلات عادی و خاص، شیفت و ... تخصیص MRP سالانه و برنامه تولید ماهانه و هفتگی و امکان تعریف ...