شاخصهای عملکرد تولید در صنایع، شاخصهای نگهداری و تعمیرات، سیستم یکپارچه مدیریت تولید،راندمان تولید (نرخ استفاده از ظرفیت تولید)، متوسط زمانی بین دو خرابی MTBF

Production Management System

Production Management System

Specifications of the integrated production, operation and technical service management system moduleUsing the company's defined work calendar, defining working days, regular and special holidays, shifts, etc.Allocation of annual MRP and monthly and weekly production schedule and the possibility of ...

شعار سال


آخرین مقالات


دسته بندی مقالات