کارگاه تربیت کارشناس امکان سنجی پروژه‌ها با نرم افزار COMFAR‌

 • مفاهيم پايه اقتصاد مهندسي و  اصول تصميم گيري در سرمايه گذاري
 • آناليز جريانات نقدي در اقتصاد مهندسي (Cash Flow)
 • جريانات نقدي ورودي و خروجي
 • بررسي سرمايه گذاري هاي ثابت
 • بررسي هزينه هاي توليد و درآمدها
 • محاسبات سرمايه درگردش  (Working Capital)
 •  بررسي ارزش زماني پول  (Time value of money)
 • بررسي مفهوم هزينه سرمايه  (Cost of Capital)
 • محاسبه نرخ تنزيل سرمايه گذار(ِdiscounting rate / MARR)
 • تکنيک هاي اقتصاد مهندسي در امکان سنجي طرحهاي سرمايه گذاري
 • روش دوره بازگشت سرمايه ثابت و متحرک  (Payback Period)
 • بررسي صورتهاي مالي و شاخص ها ، پيش بيني صورت سود و زيان ، محاسبه قيمت تمام شده
 • ورود اطلاعات (طرح سرمایه گذاری، طرح های توسعه،مشارکت در سرمایه گذاری) در نرم افزار
 • امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری ( Feasibility Studies)، ارزیابی مالی طرح های سرمایه گذاری (Financial Appraisal)
 • تحلیل جریان نقدینگی  (CF) و تحلیل جریان نقدینگی تنزیل شده (DCF)
 • خالص ارزش فعلی (NPV)  و نرخ بازده داخلی (IRR)، نرخ بازگشت سرمایه (ROR) و دوره بازگشت سرمایه (NPP)
 • دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده (DPP)، شاخص سود آوری (PI) ، تحلیل نقطه سربسر(BEP)
 • ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری (Economic Appraisal)
 • تحلیل حساسیت شاخص های مالی و اتصادی طرح نسبت به تغییر در داده های ورودی

مخاطبان دوره

 • مديران و كارشناسان فعال در ارزيابي اقتصادي پروژه‌ها –  کارشناسان وکارشناسان ارشد مالی ، مهندسین صنایع ، MBA
 • مديران و كارشناسان شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در حوزه ‌هاي توسعه 
 

  اهداف دوره
  آشنايي با مفاهيم و ابزارهاي ارزيابي اقتصادي پروژه‌ها و تربیت کارشناس  و تحلیل گرحرفه‌ای امکان سنجی پروژه‌ها