همیار پروژه صنعت و ساختمان 

اولین مرکز برگزاری آزمونهای آنلاین نظام مهندسی ساختمان 

مجری برگزاری دوره‌های تخصصی مدیریت پروژه 

admin, نویسنده در شرکت همیار پروژه صنعت و ساختمان آذربایجان - صفحه 2 از 2