سپتامبر 25, 2021 - شرکت همیار پروژه صنعت و ساختمان آذربایجان