برخی از خدمات تخصصی در حوزه متره برآورد

شرکت همیار پروژه آذربایجان با بهره‌گیری از اساتید و مهندسان برجسته و مجرب در حوزه دفتر فنی پروژه ها آماده ارائه خدمات دفتر فنی به شرکتهای مهندسی مشاور و پیمانکاران می باشد. نمونه‌ای از سوابق اجرایی مشاوران تخصصی شرکت همیار پروژه آذربایجان در سازمانهای دولتی، شرکتهای مهندسی مشاور و پیمانکاران اجرایی در حوزه متره برآورد و تهیه صورت وضعیت، تعدیل و آنالیزبها به شرح ذیل می باشد:

▪  تهیه، بررسی و کنترل صورت وضعیتها، تعدیلها، ادعاها و گزارش تغییرات و تاخیرات پیمانهای پروژه های شبکه های جمع آوری آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، ایستگاههای پمپاژ و پروژه های ساختمانی؛

▪  متره و برآورد پروژه های ساختمانی بتنی و فولادی، شبکه های توزیع آب و کانالهای آبیاری و زهکشی بر اساس فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه؛

▪  امور قراردادها، تهیه اسناد مناقصه و برگزاری مناقصات پیمانکاران پروژه های ساختمانی، تامین آب، نیرورسانی برق …و بررسی و حل مسائل قراردادی به استناد ضوابط و آیین نامه های نافذ در پیمانها؛

▪  تهیه و تنظیم اسناد مناقصه و قراردادهای مهندسین مشاور و حل و بررسی مشکلات قراردادی

▪  محاسبات سازه ایی ساختمانهای بتنی و فولادی؛

▪ محاسبات هیدرولیکی شبکه های آبیاری و زهکشی؛