استفاده از ستون Physical %Complete در محاسبات ارزش کسب شده EVM

استفاده از ستون Physical %Complete در محاسبات ارزش کسب شده EVM
 1. در option نرم‌افزار و برگه Schedule تنظیمات مربوط به زمان بندی را به گزینه Auto Schedule تغییر دهید.

2. پروژه‌ای با نام Sample ایجاد کرده و ساختار شکست کار ، فعالیتها، مدت زمان هر فعالیت و روابط پیش نیازی را به شکل زیر تعریف نمایید.

3 . زمان شروع پروژه را اول نوامبر 2017 تعیین نمایید.

 1. از منوی File گزینه Option را انتخاب نمایید و درسربرگ Advanced تنظیم زیر را انجام دهید.
 1. برروی تک تک فعالیتها کلیک کرده و در پنجره Information Task برگه Advanced را بازکرده و نحوه محاسبه ارزش کسب شده را Physical %Complete  تعیین نمایید.

6 . منابع aa و bb را به ترتیب با نرخ استاندارد 1000 و 2000 دلار تعریف نمایید. هردو منبع از جنس work می باشند.

 1. منبع aa را به فعالیتهای 1 و 2 با دسترسی 100% و منبع bb را به فعالیتهای 3 و 4 با دسترسی 100% تخصیص دهید.
 1. از پروژه خود Baseline تهیه نمایید.

9 . ستون Baseline Cost  را نمایش دهید تا هزینه‌برنامه‌ریزی شده پروژه نمایش داده شود. هزینه برنامه‌ریزی شده پروژه 96000 دلار می باشد.

 1. ستون مربوط به ارزش برنامه ریزی شده(BCWS) ، هزینه واقعی (ACWP) و ارزش کسب شده(BCWP) را وارد نمایید.
 2. ستونهای %Complete و Physical % Complete را نمایش دهید. تاریخ بروزرسانی پروژه را به ابتدای پروژه تغییر دهید تا مقادیر فوق به صفر تغییر یابند.
 3. ستونهای مربوط به SPI,CPI,CV,SV,EAC,TCPI را وارد نمایید. درابتدای کار همه ستونهای اشاره شده به غیر از EAC و TCPIرقم صفر را نشان خواهند داد.
 1. اطلاعات مربوط به پیشرفت فیزیکی فعالیتهای انجام شده تا تاریخ 6 نوامبر را در ستون Physical %Complete و هزینه واقعی هرفعالیت را در ستون Actual Cost  طبق اطلاعات زیر وارد نمایید.

درصورت عدم امکان ثبت هزینه های واقعی فعالیت ها به شکل دستی، جهت صدور مجوز ثبت اطلاعات مربوط به هزینه واقعی تنظیمات زیر را انجام دهید.

پیشرفت فیزیکی (Physical % Complete) فعالیت شماره یک 100% بوده و هزینه واقعی صرف شده 18000 دلار        می باشد.

پیشرفت فیزیکی(Physical % Complete) فعالیت شماره دو 100% بوده و هزینه واقعی  صرف شده 19000 دلار         می باشد.

 1. پروژه را به تایخ 6 نوامبر بروزرسانی نمایید. پس از بروزرسانی اطلاعات زیر استخراج می‌گردد:

تحلیل نتایج حاصله:

تفسیر شاخص

مقدار

شاخص

کل هزینه برنامه‌ریزی شده پروژه 96000 دلار می‌باشد. این رقم بعد از تهیه Baseline ایجاد می‌گردد.

96000

Base line cost

میزان  پیشرفت فیزیکی واقعی کل پروژه 33% می باشد که براساس اطلاعات واقعی وارد شده تک‌تک فعالیت ها درستون Physical % complete محاسبه می‌گردد. شایان ذکراست این رقم براساس وزن هزینه‌ای تک تک فعالیتها محاسبه می‌گردد. این رقم عدد قابل اطمیانی برای ارائه میزان پیشرفت پروژه می باشد.

33%

Physical % complete

میزان پیشرفت زمانی (برنامه‌ای) کل پروژه می باشد که براساس  تاریخ بروزرسانی پروژهStatus Date  محاسبه می‌گردد. شایان ذکراست این رقم براساس وزن  زمانی تک تک فعالیتها محاسبه می‌گردد. این رقم عدد قابل اطمیانی برای ارائه میزان پیشرفت پروژه نمی باشد.

50%

%complete

بودجه کار زمان بندی شده تا تاریخ بروزرسانی می باشد. که به شکل اتوماتیک پس از بروزرسانی پروژه محاسبه می‌گردد. ( تا تاریخ بروزرسانی چقدر باید پول خرج گردد؟)

32000

BCWS=PV

Budget Cost Work Scheduled

(Planned Value)

بودجه کار واقعی انجام شده براساس  اطلاعات پیشرفت فیزیکی می باشد. که پس از وارد کردن اطلاعات پیشرفت فیزیکی تک تک فعالیتها (به شکل دستی در ستون Physical% Complete محاسبه می گردد. )ارزش کسب شده کار انجام شده چقدر است؟ درعمل چقدر کارانجام شده است؟)

32000

BCWP=EV

Budget Cost Work Performed

(Earned Value)

هزینه واقعی فعالیت انجام شده که توسط پیمانکار و براساس هزینه های پرداخت شده می‌باشد. معمولا این رقم متفاوت از هزینه برنامه‌ریزی شده می باشد و به شکل دستی برای تک تک فعالیتها وارد می‌گردد  ومجموع آنها به عنوان جمع هزینه واقعی محاسبه می‌گردد.

37000

ACWP=AC

Actual Cost Work Scheduled

(Actual Cost)

براساس فیلد قبلی محاسبه می‌گردد.

37000

ACTUAL COST

شاخص کنترل زمانی می باشد. اگر کمتر از یک باشد به معنای این است که از برنامه زمان‌بندی عقب هستیم. اگر مساوی با یک باشد یعنی طبق برنامه زمان بندی عمل کرده ایم.

1

SPI=EV/PV

(Schedule Performance Index

شاخص کنترل هزینه‌ای می‌باشد. اگر کمتر از یک باشد یعنی بیشتر از بودجه مصوب(برنامه‌ای) برای کارانجام شده خرج کرده ایم. ( به ازای هر یک واحد پولی که سرمایه گذاری شده، 0.86 واحد پولی کارکسب شده است.)

0.86

CPI=EV/AC

(Cost Performance Index)

انحراف هزینه‌ای را نشان می دهد. کمتراز صفر یعنی بیشتر از برنامه خرج شده است.

-5000

CV=EV-AC

(Cost Variance)

انحراف زمانی را نشان می‌دهد. صفر یعنی پروژه طبق برنامه زمان بندی شده اقدام شده است و هیچگونه تاخیر زمانی نداریم.

0

SV=EV-PV

(schedule variance)

با این وضعیت هزینه کرد پروژه،  هزینه اتمام پروژه چقدر تخمین زده می شود؟

111000

EAC=BAC/CPI

(Estimate At Completion)

درصورتی که بخواهیم که پروژه حاضر با همان هزینه برنامه‌ریزی شده تمام شود(96000) میزان بهروری از منابع پروژه چقدر باید باشد؟

1.08

TCPI

(To Complete Performance Index)

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.