دوره جامع متره برآورد و تهیه صورت وضعیت

دوره جامع متره برآورد و تهیه صورت وضعیت
 • عناوین
 • آشنایی با لزوم مباحث این دوره
 • آشنایی با روش های مختلف متره در پروژه های مختلف
 • آشنایی با روش های کاربردی برآورد پروژه ها
 • شناخت فهارس بهای پایه
 • آشنایی با قسمت های مختلف صورت وضعیت
 • آشنایی با نحوه تهیه یک صورت وضعیت
 • آشنایی با نرم افزارهای کاربردی جهت تهیه صورت وضعیت ها
 • تفسیر فصول و ردیف های متناظر با اجرای اسکلت فلزی و بتنی در فهرست بها ابنیه
 • تفسیر فصول و ردیف های متناظر با عملیات سفت کاری در فهرست بهای ابنیه.
 • تفسیر فصول و ردیف های متناظر با عملیات نازک کاری در فهرست بها ابنیه
 • تفسیر فصول و ردیف های متناظر با محوطه سازی در فهرست بهای ابنیه.
 • آشنایی با ردیف های ستاره دار و کار جدید در فهرست بها ابنیه
 • آشنایی با مصالح پای کار
 • برآورد هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه
 • تعدیل به همراه انجام تمرین های واقعی
 • کارگاه متره و تهیه صورت وضعیت ابنیه ( یک پروژه واقعی از ابتدا تا انتها )
 • مخاطبان دوره
 • تمامی کارشناسان فعال در حوزه تهیه متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی
 • مدت دوره: 24 ساعت
 • هزینه دریافتی شامل هزینه ثبت نام وحضور دردوره، صدور گواهینامه، جزوات وفایلهای آموزشی می باشد.
 • به گروههای بیشتر از 6 نفر تخفیف 20 درصدی تعلق می گیرد.
 • برگزاري دوره در محل سازمان ها به شكل اختصاصي با هماهنگي قبلي امكان پذير مي باشد.
Top